Pengertian Media Pembelajaran

Pengertian Media Pembelajaran

 

Media berasaldaribahasa Latin danmerupakanbentukjamakdari kata medium yang secaraharfiahmemilikiartiantara, perantara,ataupengantar. Media adalahperantaraataupengantarpesandaripengirimpesankepadapenerimapesan.Terkaitdenganpembelajaran, media adalahsegalasesuatau yang dapatdigunakanuntukmenyampaikanpesandaripengirimpesankepadapenerimapesansehinggadapatmerangsangpikiran, perasaan, danperhatiananakdidikuntuktercapainyatujuanpendidikan.

Bahwapengertian media dalampembelajaranadalahsegalabentukalatkomunikatif yang dapatdigunakanuntukmenyampaikanpesan/informasidarisumberkepadaanakdidikyanngbertujuan agar dapatmerangsangpikiran, perasaan, minatdanperhatiananakdidikuntukmengikutikegiatanpembelajaran.

2.2        PerandanKedudukan Media dalamPembelajaran

Media selaindapatdigunakanuntukmengatarkanpembelajaransecarautuhjugadapatdimanfaatkanuntukmenyampaikanbagiantertentudarikegiatanpembelajaran, memberikanpenguatanmaupunmotivasi.Kembalikepadaartipenting media dalam proses beelajar-mengajar yang dapatmengantarkankepadatujuanpendidikan, makaberikutiniakandiuraikanberbagaiperanan media dalam proses belajarmengajar (Hamalik 1997, Sadiman, 2003).

  1. a)MemperjelasPenyajianPesandanMengurangiVerbalitas

Sesuaidengankarakteristikdari media, makapenggunaan media dapatmembantumanusiamengatasisedikitbanyakketerbatasaninderamanusiasehinggapesan yang disampaikanmenjadijelas.Penggunaan media dapatmengurangiverbalitaskarena media dapatmendooroonganakuntukaktifberperansertadalam proses belajarmengajar, sehinggainformasi yang diterimaolehanakdidiktidakhanyadari guru sajatetapianakdidikjugaturutaktifmencaridanmendapatkaninformasipembelajarantersebut.

  1. b)MemperdalamPemahamanAnakDidikterhadapMateriPelajaran

Denganpenggunaa media dalambelajarakanadakejelasaninformasi/pesantentangmateripelajaran yang diterimaanakdidik. Di sampingitu, melalui media peranaktifanakdidikdapatdigerakkanuntukmemperolehpengetahuantentangmateripelajaran, makahalitusecaraotomatisakanmemperdalampemahamananakdidik.

  1. c)MemperagakanPengertian yang AbstrakkepadaPengertian yang KoonkretdanJelas

Materipembelajaransering kali adalahsesuatu yang bersifatabstrak. Hal yang abstrakinitidakmudahdipahamiterutamauntukanakusiadini. Olehkarenaitu, media mampumenjadikansesuatu yang bersifatabstrakdapatdipahamisecarakonkretdanjelas.

  1. d)MengatasiKeterbatasanRuang, WaktudanDayaInderaManusia

Manusiamemilikiketerbatasaninderauntukbisamemahamitentangselukbeluklingkungankehidupannyajikahanyamengandalkandayainderanya.Olehkarenaitu, manusiamembutuhkanbantuanberbagaialatyaitudenagnmenggunakanberbagai media.

Dapatdikatakanbahwasalahsatufungsiutama media pembelajaranadalahsebagaialatbantumengajar. MenurutHamalik (1986) pemakaian media dalam proses pembelajarandapatmeningkatkankeinginandanminat yang baru, membangkitkanmotivasidanrangsangankegiatanbelajar, danjugaberpengaruhpadapsikologissiswa.Levie& Lentz (1982) mengemukakanfungsi media pembelajaransebagaiberikut

v  Fungsiatensiyaitumenarikdanmengarahkanperhatiansiswapadaisipelajarandibantudengan media gambarsehinggamemilikikemungkinanmengingatisipelajaranlebihbesar.

v  Fungsiafektifyaitumunculketikabelajardenganteks yang bergambar, sehinggadapatmenggugahemosidansikapsiswa.

v  Fungsikognitifyaitumengungkapkangambarmemperlancarpencapaiantujuanmemahamidanmengingatinformasi yang terkandung.

v  Fungsikompensatorisyaituberfungsimengakomodasikansiswa yang lemahdanlambatmenarimadanmemahamiisipelajaran yang disajikandenganteks.

Sumber :

Aplikasi Kekinian GB Whatsapp Beserta Cara Install